Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

daarvan, bij afwezigheid van zijn standplaats, verhindering of ontstentenis van den betrokken inspecteerenden ambtenaar, moeten voorzien zijn van het visum van den Inspecteur Sous-chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst. Ten tweede: enz.

II. Gouvernements artsen.

a. Aantal, bezoldiging, medetelling van vroegeren diensttijd voor periodieke traktementsverhoogingen, verbod tot uitoefening van particuliere praktijk.

Gouv. Besl. 28 Dec. 1914 No. 2 (Staatsblad No. 786). Eerstelijk: Met buitenwerkingstelling van het besluit van 13 Januari 1913 no. 49 (Staatsblad no. 55) bij den burgerlijken geneeskundigen dienst in dienst te stellen veertig J) Gouvernements artsen — waaronder zijn begrepen de Gouvernements artsen in de bij de artikelen 6 en 7 van dit besluit vastgestelde formaties van het Europeesch geneeskundig personeel bij het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden en aan de Landskoepokinrichting en het daarbij behoorend Instituut Pasteur — op eene bezoldiging van ƒ 400.— (vier honderd gulden)

's maands, met één verhooging na ^één jaar van ƒ 100

(één honderd gulden) 's maands, en vijf driejaarlijksche verhoogingen elk van / 100.— (één honderd gulden) 'smaands;

met bepaling dat aan die artsen, wanneer zij zonder vergunning tot uitoefening van particuliere praktijk belast worden met de uitoefening van den civielen geneeskundigen dienst, nog zal worden toegekend eene toelage van ƒ 50.— (vijftig gulden) 's maands voor kosten van vervoer binnen een rayon van zes paal, gerekend van hun standplaats, en eene toelage van ƒ 25.— (vijf en twintig gulden) 'smaands voor huur of beschikbaarstelling van eene lokaliteit voor het houden van een spreekuur ten behoeve van de rechthebbenden op vrije geneeskundige behandeling, wanneer hun niet van Gouvernementswege voor dat doel de beschikking over eene lokaliteit kan worden gegeven.

Ten tweede: enz.

Ten twaalfde: Ten aanzien van het Europeesch geneeskundig personeel van den burgerlijken geneeskundigen dienst te bepalen als volgt:

!)' Dit aantal is op zestig gebracht (Staatsblad 1916 no. 224)

Sluiten