Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

359

raar of onderwijzer, ten overstaan van den Directeur der school vóór het begin van het nieuwe schooljaar te houden, tot het onderwijs in eene hoogere klasse toegelaten.

(2) De leerlingen, die voor bevordering niet geschiki worden geacht, worden van de school verwijderd.

(3) Aan de in de vorige alinea bedoelde leerlingen kan echter, indien zij overigens zich dit door vlijt en goed gedrag waardig maken en voldoenden aanleg bezitten, door den Raad van Bestuur worden vergund nog gedurende één jaar de lessen in dezelfde klasse te volgen, met dien verstande dat zoodoende de duur der opleiding aan de voorbereidende afdeeling een maximum van vier jaren en de duur der opleiding in de beide afdeelingen een maximum van twaalf jaren niet mag overschrijden. Deze leerlingen zijn verplicht den Lande zooveel jaren langer te dienen dan bepaald is bij artikel 9 sub ƒ, als het aantal jaren hunner opleiding meer dan negen bedraagt.

ARTIKEL 24.

Aan de leerlingen, die het meest uitmunten, worden bij het einde van het schooljaar passende belooningen toegekend.

ARTIKEL 25.

(1) Het schooljaar wordt gesloten door eene vacantie van zeven weken, ingaande op zoodanig tijdstip, dat de op Java tehuis behoorende Mohamedaansche leerlingen tijdig hunne familie kunnen bereiken in verband met de rituëele gebruiken voor de groote vasten. Gedurende die vacantie mogen de kweekelingen zich op eigen kosten naar hunne familie begeven.

(2) Ook wordt één week vacantie gegeven omstreeks het midden van het schooljaar.

(3) Kweekelingen, die niet binnen 14 dagen na de hervatting der lessen zijn teruggekeerd, worden door den Directeur der school, door tusschenkomst van de Hoofden van gewestelijk of plaatselijk bestuur, opgeroepen. Aan die oproeping niet binnen 14 dagen voldaan hebbende, worden zij door den Raad van Bestuur van de school ontslagen, tenzij omstandigheden onafhankelijk van hun wil hen beletten terug te keeren, te beoordeelen door het betrokken Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur.

Sluiten