Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

369

tig gulden) 's maands, zoo deze een Europeaan is, dan wel op eene bezoldiging van ƒ 20._ (twintig gulden) tot ƒ40.— (veertig gulden) *s maands, zoo hij een 'Inlander is;

/I vier laboratoriumbedienden, ieder op eene bezoldiging van ƒ20.— (twintig gulden) 's maands met acht éën-jaarlijksche verhoogingen van ƒ 2.50 (twee gulden vijftig cent)'s maands elk, tot een maximum van ƒ 40. — (veertig gulden) 's maands;

k. vier bedienden, waarvan twee voor de poliklinieken en twee voor de school, op eene bezoldiging van ƒ15.— (vijftien gulden) 's maands j ])

/. een suppoostschrijver op eene bezoldiging van ƒ 125.— (een honderd vijf en twintig gulden) 's maands met twee driejaarlijksche verhoogingen van ƒ 25.— (vijf en twintig gulden) 'smaands elk, tot een maximum van ƒ 175 (een honderd vijf en zeventig gulden) 's maands benevens vrije woning in de school;

m, een suppoost op eene bezoldiging van ƒ100.— (een honderd gulden) 's maands met twee driejaarlijksche verhoogingen van ƒ 25.— (vijf en twintig gulden) 's maands elk, tot een maximum van ƒ 150.— (een honderd vijftig gulden) 's maands, benevens vrije woning in de school ;

»i een klerk op eene bezoldiging van ƒ 60.— (zestig gulden) tot ƒ 75.— (vijf en zeventig gulden) 'smaands;

0. vier bedienden voor het internaat op eene bezoldiging van ƒ 15.— (vijftien gulden) 'smaands; L)

P- vijf tuinjongens, ieder op eene bezoldiging van ƒ 12.— (twaalf gulden) 's maands; J)

één administrateur op eene bezoldiging van ƒ 400 (vier honderd gulden) 's maands met twee-tweejaarlijksche verhoogingen van ƒ 75 (vijf en zeventig gulden) 's maands elk en één tweejaarlijksche verhooging van ƒ 50 (vijftig gulden) 'smaands tot een maximum van ƒ 600 (zes honderd gulden) 's maands, benevens het genot van vrije woning in het internaat, vrij licht, vrij water en vrije geneeskundige behandeling door de klinische leeraren der school ]). Voorts, kan worden beschikt over:

a. de na te noemen bedragen voor de toekenning van toelagen :

1. voor het onderwijs in de oogheelkunde ƒ 250.— (twee honderd vijftig gulden) 's maands;

») Staatsblad 1916 No. 536.

24

Sluiten