Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

371

van Indische artsen 'te Weltevreden wordt in de na te noemen gevallen boven het aanvangstractement door den Hoofdinspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst toegekend eene maandelijksche toelage van ƒ100.- (één honderd gulden), welke vervalt bij toekenning van de eerste der aan hunne betrekking of _ wat de tijdelijke leeraren betreft - aan hunne inmiddels verkregen betrekking verbonden tractementsverhoogingen, tenzij die toekenning door eigen schuld van den belanghebbende is uitgesteld, in welk geval de toelage vervalt op het tijdstip, waarop de eerste verhooging onder gewone omstandigheden zou zijn toegekend.

(2) De toelage wordt verleend: a. aan leeraren met een diensttijd van ten minste vier jaren, na verkregen bevoegdheid tot het geven van middelbaar of hooger onderwijs, doorgebracht als leeraar bij het openbaar of particulier middelbaar en hooger of naar het oordeel van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst daar- mede overeenkomend onderwijs in Nederland, of met een diensttijd van ten minste twee jaren met vorenbedoelde bevoegdheid doorgebracht als leeraar of tijdelijk leeraar bij het openbaar of particulier middelbaar en technisch onderwijs in Nederlandsch-Indië: bij eerste indiensttreding; é. aan de overigen: zoodra hun diensttijd, eventueel met mederekening van den sub a bedoelden Nederlandschen diensttijd voor de helft of van vorenbedoelden Indischen diensttijd ten volle, twee jaren bedraagt. Ten tweede: enz.

6. Nederlandsch-Indische artsenschool te Soerabaja (Nias).

Formatie en bezoldiging van het personeel zoomede verdere uitga, ven voor de N. I. A. S. te Soerabaja Staatsblad 1913 No. 365 jo. St. 1915 No. 386 en 1916 Nos. 423 en 556.

Eerstelijk: Te bepalen, dat te Soerabaja op 1 Juli 1913 •wordt geopend eene school tot opleiding van Indische artsen, onder den naam van Nederlandsch-Indische artsenschool.

Ten tweede: De formatie en de bezoldiging van het personeel zoomede de verdere uitgaven voor de in artikel 1 vermelde school vast te stelllen als volgt:

fi. een directeur, tevens leeraar, op eene bezoldiging van ƒ 800— (acht honderd gulden) 's maands, met twee drie-

Sluiten