Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

373

honderd gulden) 'smaands en voor de drie overige ƒ50 — (vijftig gulden)'s maands, de laatsten bovendien onder genot van vrije woning in de school;

t, voor onderwijs in ziekenverpleging ƒ 75.— (vijf en zeventig gulden) 'smaands;

j. een Inlandsche vroedvrouw, assistente voor de verloskunde, op eene bezoldiging van ƒ 50.— (vijftig gulden) 'smaands

met zes tweejaarlijksche verhoogingen van ƒ 5 (vijf

, gulden) 'smaands, tot een maximum van ƒ80.— (tachtig gulden) 'smaands, benevens vrije woning in de school;

k. vijf laboratoriumbedienden, een sectieknecht en een bediende voor het opzicht over de instrumenten en sterilisatie, ieder op eene bezoldiging van ƒ20.— (twintig gulden) 'smaands met jaarlijksche verhoogingen van ƒ 2.50. — (twee gulden vijftig cent) 'smaands tot een maximum van ƒ 40.— (veertig gulden) 's maands ;

/. vier bedienden, ieder op eene bezoldiging van ƒ 12.— (twaalf gulden) tot ƒ 15.— (vijftien gulden) 'smaands;

m. twee tuinjongens, ieder op eene bezoldiging van ƒ 10 (tien gulden) 'smaands tot ƒ 12 (twaalf gulden) 'smaands;

n. een schrijver op eene bezoldiging van/125.— (een honderd vijf en twintig gulden) 's maands met twee driejaarlijksche verhoogingen van ƒ 25.— (vijf en twintig gulden) 'smaands tot een maximum van ƒ 175.— (een honderd vijf en zeventig gulden) 'smaands;

o. voor onderhoud en aanvulling van de eerste inrichting ƒ 3200.— (drie duizend twee honderd gulden) 's jaars;

p. voor boeken en andere leermiddelen voor dienstverbandleerlingen ƒ 4000.— (vier duizend gulden) 's jaars; Ten derde : enz.

Wijziging van de bezoldiging der niet-medische leeraren bij de Nederlandsch-Indische artsenschool te Soerabaja (z. g. practijk toelage Staatsblad 1915 No 386).

Is goedgevonden en verstaan: Ten eerste: Aan enz. Ten tweede: enz.

Ten derde: 1) Aan de niet-medische leeraren en waarnemende en tijdelijke niet-medische leeraren bij de NederlandschIndische artsenschool te Soerabaja wordt in de na' te noemen

Sluiten