Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

374

gevallen boven het aanvangstractement door den Hoofdinspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst toegekend eene maandelijksche toelage van / 100.— (een honderd gulden), welke vervalt bij toekenning van de eerste der aan hunne betrekking of — wat de tijdelijke leeraren betreft — aan hunne inmiddels verkregen betrekking verbonden tractementsverhoogingen, tenzij die toekenning door eigen schuld van den belanghebbende is uitgesteld, in welk geval de toelage vervalt op het tijdstip, waarop de eerste verhooging onder gewone omstandigheden zou zijn toegekend. 'i 2) De toelage wordt verleend:

a. aan leeraren met een diensttijd van ten minste vier jaren, na verkregen bevoegdheid tot het geven van middelbaar of hooger onderwijs, doorgebracht als leeraar bij het openbaar of particulier middelbaar en hooger of naar het oordeel van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst daarmede overeenkomend onderwijs in Nederland, of met een diensttijd van ten minste twee jaren met vorenbedoelde bevoegdheid doorgebracht als leeraar of tijdelijk leeraar bij het openbaar of particulier middelbaar en technisch onderwijs in Nederlandsch-Indië bij eerste indiensttreding;

b. aan de overigen: 'zoodra hun diensttijd, eventueel met mederekening van den sub a bedoelden Nederlandschen diensttijd voor de helft of van vorenbedoelden Indischen diensttijd ten volle, twee jaren bedraagt.

Extract, enz.

Gouv. Besl. van 29 October 1913 No. 18.

Ten vervolge van artikel 4 van het besluit van 8 Mei 1913 No. 42 en in afwachting van eene nadere regeling van de daarin bedoelde aangelegenheid, te bepalen, dat door den Directeur der Nederlandsch-Indische Artsenschool te Soerabaja aan de leerlingen dier school, die zich hebben verbonden om na afloop hunner studiën in dienst van het Gouvernement te treden, toelagen voor huisvesting, voeding en kleeding worden toegekend, met inachtneming van de volgende xegelen: a. voor dienstverbandleerlingen, die bij hunne ouders of verzorgers gehuisvest zijn, bedraagt de toelage ƒ 15 (vijftien gulden) 's maands of, indien die ouders of verzorgers onvermogend zijn, ƒ 17.50 (zeventien gulden vijftig cent) 'smaands.;

Sluiten