Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

376

e. Ingeval van overlijden worden de lijken dezer kweekelingen voor zoover dit niet door familiebetrekkingen geschiedt, voor rekening van den Lande begraven door de zorg der administratie van het militair hospitaal, overeenkomstig de klasse, waarin zij verpleegd worden. II. a. Kweekelingen, buiten dienstverband studeerende, betalen een schoolgeld van ƒ10.— 'smaands en zorgen zelve voor de noodige leermiddelen en schrijfbehoeften. ') b. De betaling van het schoolgeld geschiedt maandelijks bij vooruitbetaling ten kantore van den algemeenen ontvanger van 's Lands kas te Soerabaja, zullende de betrokkene niet tot de lessen eener maand worden toegelaten, alvorens hij aan den Directeur de quitantie van het schoolgeld over die maand heeft vertoond. Candidaten, welke wegens phijsieke ongeschiktheid of om eenige andere reden niet als dienstverband-leerlingen kunnen worden aangenomen, zullen gratis de lessen kunnen volgen indien: de ouders van den leerling ten genoege van den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, doen blijken van hun eigen onvermogen, zoowel als van dat van hun kind, dan wel de voogd van het onvermogen van zijn pupil, of wel dat zij aantoonen te wonen'buiten Soerabaja, en niet bij machte te zijn het schoolgeld, benevens de reis- en verblijfkosten te betalen;

zij uitmunten door buitengewonen ijver en aanleg. Deze vergunning kan door genoemden Hoofdinspecteur te allen tijde worden ingetrokken.

7. BEZOLDIGING der Inlandsche geneeskundigen. Staatsblad 1910 No. 615. E e r st e 1 ij k: Met buitenwerkingstelling van artikel 1, § 3, van het besluit van 24 November 1875 No. 7 (Staatsblad No. 264) en van het besluit van 11 Januari 1899 No. 36 (Staatsblad No. 38), de bezoldiging der Inlandsche geneeskundigen te bepalen op

i) Bij artikel 2 van het Gouv. besl. van 25 September 1916 No. 12 gewijzigd als volgt: „Kweekelingen, buiten dienstverband studeerende, betalen een schoolgeld van ƒ 10 (tien gulden) 's maands in de voorbereidende afdeeling en ƒ 15 (vijftien gulden) 's maands in de geneeskundige afdeeling en zorgen zelf voor de noodige leermiddelen en schrijfbehoeften" en zulks gerekend van 14 Augustus 1916 (artikel 4 van genoemd besluit).

Sluiten