Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

380

machtigen om, met inachtneming van het bepaalde bij het besluit van 10 December 1873 No. 6 (Bijblad No. 2718), aan de Inlandsche geneeskundigen in Gouvernements dienst, indien zij daartoe het verzoek doen, voor den aankoop van een microscoop uit te betalen een renteloos voorschot op hun te verdienen traktement van ten hoogste ƒ 300.— (drie honderd gulden).

Ten tweede; Te bepalen dat: le. de aanzuivering van het in artikel 1 van dit besluit bedoeld voorschot, aanvangende met de maand, volgende op die, waarin de uitbetaling heeft plaats gehad, zal geschieden in ten hoogste 24 (vier en twintig) maandelijksche termijnen van / 12.50 (twaalf gulden vijftig cent) door inhouding op het traktement van de betrokkenen, welke korting evenwel achterwege blijft gedurende die maanden, dat zij onderworpen zijn aan korting wegens genoten voorschot op traktement ingevolge Bijblad op het Staatsblad No. 4784;

2e. bij overlijden of ontslag uit de betrekking of uit 's Lands dienst van de betrokkenen, het geheele bedrag van het eerstbedoelde voorschot dan wel het alsdan nog niet aangezuiverde gedeelte daarvan, zonder nadere opzegging in zijn geheel opvorderbaar zal zijn;

3e. binnen eene maand na de ontvangst van het onderwerpelijk voorschot het bewijs van de plaats gehad hebbende betaling van de aangeschafte microscoop aan den Directeur van Onderwijs en Eeredienst moet worden ingediend. Extract enz.

13. Vrijstelling van persoonlijken schutterlijken dienst van de mannelijke Europeesche leerlingen van de Nederlandsch-Indische Artsenschool te Soerabaja en van de School tot opleiding van Indische artsen te Weltevreden.

Ordonnantie in Stbl. 1916 No. 291. Met uitbreiding van artikel 4 van het Reglement voor de schutterijen op Java (Staatsblad 1883 No. 22) te bepalen, dat van persoonlijken schutterlijken dienst mede zijn vrijgesteld de Europeesche mannelijke leerlingen van de Nederlandsch-Indische Artsenschool te Soerabaja en van de school tot opleiding van Indische artsen te Weltevreden.

Sluiten