Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

382

b. te water (waaronder begrepen alle reizen op rivieren, binnenwateren en over zee):

bij reizen in commissie, vrij transport voor zich zeiven, en bij reizen ter bereiking der bestemming ook voor hun wettig gezin, aan doctors-djawa, vaccinateurs, hulpvaccinateurs en inlandsche veeartsen en inlandsche kweekelingen onder dienstverband derlndische artsenscholen als passagiers der tweede klasse en aan élèvevaccinateurs en kweekeling-veeartsen als passagiers der derde klasse; dan wel, zoo zij zelf in de noodige transportmiddelen voorzien, eene tegemoetkoming, die het bij tarief of door gebruik vastgestelde' bedrag voor prauwhuur niet overschrijdt, hetgeen telkens door het hoofd van gewestelijk- of plaatselijk bestuur op de declaratie gecertificeerd wordt ]).

ARTIKEL 2.

Bij reizen te land langs wegen, waarvoor geene afstandwijzers zijn aangenomen, wordt het aantal afgelegde palen telkens door het hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur op de declaratie bekend gesteld, waarbij voor wegen, op welke de afstanden niet in palen zijn aangeduid, tot maatstaf wordt genomen dat een afstand, die gewoonlijk te voet in één uur wordt afgelegd, gelijk aan drie palen is.

Voorts is nog bij reizen te land van toepassing het reglement op het reizen langs spoorwegen bedoeld bij Staatsblad 1872 No. 77, aangevuld bij Staatsblad 1873 No. 166; zullende, zoo van dit middel van vervoer wordt gebruik gemaakt, de in art. 1 genoemde personen worden overgevoerd als reizigers in rijtuigen der 3de klasse, met dien verstande evenwel, dat hun de kosten van vervoer van bedienden en bagage niet-worden vergoed. s)

ARTIKEL 3.

Daar waar door het Gouvernement overeenkomsten zijn of mochten worden getroffen met aannemers voor het vervoer van Gouvernements reizigers en hunne bagage, wordt door de in artikel 1 genoemde personen, voor zooveel zij vallen in de

1) Stbl. 1914 No. 776

2) Zie voor reizen met den Deli-spoorweg Staatsblad 1905 No. 505 blz 385 en voor afwijking van deze alinea Gouv. Besl. 2 Januari 1911 No. 34, blz. 385.

Sluiten