Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

384

ARTIKEL 6.

Doctors-djawa en inlandsche veeartsen kunnen, bij reizen wegens overplaatsing of in commissie, de kosten van het transport der door hen mede te voeren medicijnkisten, geneesmiddelen en instrumenten den lande in rekening brengen; zullende de betrekkelijke vorderingen zooveel mogelijk moeten gestaafd worden door bewijsstukken in originali.

ARTIKEL 7.

Aan de in artikel 1 bedoelde personen kunnen voorschotten op hunne reis-, verblijf- en transportkosten worden toegekend, op den voet als bij artikel 12 van het reglement op de reisen verblijfkosten van burgerlijke ambtenaren in NederlandschIndië (Staatsblad T 862 No. 153a) voor Europeesche ambtenaren is vastgesteld. ,» ;v ',

ARTIKEL 8.

Vóór het vertrek legt de reiziger een declaratie aan overeenkomstig het model, vastgesteld bij het in artikel 7 bedoeld reglement.

Die declaratie moet voor vertrek en aankomst ter viseering worden aangeboden aan het betrokken hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur.

Op die declaratie wordt tevens aangeteekend of daarop al dan niet voorschot is verleend.

ARTIKEL 9.

Dit reglement is niet van toepassing op vaccinateurs, hulpen élève-vaccinateurs, reizende binnen hun vaccine-district voor de verrichting van hun gewoon dienstwerk.

ARTIKEL 10.

De Gouverneur-Generaal is bevoegd om in bijzondere gevallen van vorenstaande regelen af te wijken. :) Ten tweede: enz. Ten derde: enz.

!) Stbl. 1901 No. 357.

Sluiten