Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

387

geplaatste Inlandsche geneeskundigen, bij dienstreizen zich verder uitstrekkende dan zes palen van hunne standplaats, wordt toegekend eene tegemoetkoming voor transportkosten van ƒ 0.50 (vijftig cent) per paal;

met dien verstande dat zij geen afzonderlijke transportkosten voor het vervoer van de door hen mede te nemen medicijnkist, geneesmiddelen en instrumenten mogen declareeren.

Gouv. Besl. 10 Jan. 1916 No. 25 (Staatsblad No. 23).

Met wijziging in zoover van de classificatie der Gouvernements passagiers bij overvoer met particuliere stoombooten in den Indischen Archipel, vastgesteld bij het besluit van 15 Maart 1861 No. 6 (Staatsblad No. 10), te bepalen, dat de Inlandsche geneeskundigen worden gerangschikt onder de passagiers der lste klasse.

17. Bijblad No. 4847 handelt over het kostuum van de Inlandsche geneeskundigen.

18. Bijblad No. 8454.

Bevoegdheid van den Hoofdinspecteur, Chef B.G.D. om, wanneer hij dit in het belang van den dienst noodig oordeelt, Inlandsche geneeskundigen die verklaren wegens ziekte, al of niet gestaafd door een geneeskundig certificaat, geen dienst te kunnen doen of de hun aangewezen bestemming niet te kunnen volgen, dan wel op grond van een geneeskundig certificaat wegens ziekte ontslag uit de betrekking of uit 's Lands dienst verzoeken, of voor zoodanig ontslag worden in aanmerking gebracht, op te dragen zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek door een der commissiën bedoeld bij de Bepalingen, regelende het constateeren der ziekte van burgerlijke ambtenaren die een buitenlandsch verlof tot herstel van gezondheid verzoeken (Staatsblad 1913 No. 695).

VI. INLANDSCHE VROEDVROUWEN.

/ Opleiding.

Staatsblad 1902 No. 201.

Met intrekking van de artikelen 1 tot en met 4 van het besluit van 21 Mei 1891 No. 3 en van het besluit van 28 October

Sluiten