Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

392

Teneinde nu in de toekenning van die onderstanden eene uniformiteit te verkrijgen, zal voortaan zooveel mogelijk de volgende regeling in acht worden genomen.

De toelagen zullen wisselen van ƒ 10 tot / 25 'smaands en alleen worden toegekend voor kosteloos verleende verloskundige hulp aan behoeftige vrouwen, onverschillig tot welken landaard die behooren.

Indien in het voorafgaand jaar het totaal aantal gratis verlossingen, bij behoeftige vrouwen verricht, resp. 24, 36, 48, 60, 72,84 of 96 bedragen heeft, wordt voor het loopende jaar eene toelage toegekend van resp. ƒ 10, ƒ 12.50, ƒ 15, ƒ 17.50, ƒ 20, ƒ 22.50 of ƒ 25 'smaands; met dien verstande, dat de in het vorig jaar genoten onderstand c.q. voor het loopende jaar met niet meer wordt verminderd dan met ƒ5.— 's maands. Bij nieuwe plaatsing zal, bij gebrek aan gegevens, waarop het bedrag van de toelage kan worden gebaseerd, aan de betrokken vroedvrouw een onderstand worden verleend van ƒ 12.50 's maands, welk bedrag evenwel in bijzondere gevallen, in verband met plaatselijke omstandigheden, zal kunnen worden verhoogd. Wanneer per jaar minder dan 24 gratis-verlossingen bij behoeftige vrouwen zijn verricht, zal moeten worden nagegaan, waaraan dit moet worden toegeschreven en c.q. worden overwogen, of de betrokken vroedvrouw niet moet worden overgeplaatst of haar onderstand worden ingetrokken en hare plaats voorloopig onvervuld worden gelaten.

Ik heb de eer UHEdG. te verzoeken om de Inlandsche vroedvrouwen in Uw gewest of ressort met het bovenstaande in kennis te willen stellen, en voor zoover betreft Uwe nog in te dienen desbetreffende voorstellen, bok daarmede rekening te willen houden.

De Hisp. Chef B. G. D. (w.g.) DE VOGEL.

2. Missive wd. Hisp., Chef B.G.D. 10 April 1915 No. 3062 aan de Inspecteurs van den B. G. D. op Java en Madoera.

De bij het dezerzijdsch schrijven van 9 Maart 1914 No. 2237 vastgestelde regeling voor de bepaling van het bedrag der aan Inlandsche vroedvrouwen toe te kennen onderstanden .gaf in den laatsten tijd meermalen aanleiding tot moeilijkheid.

Sluiten