Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394

6. VERPLICHTINGEN van Inlandsche vroedvrouwen, die van Gouverne'rentswege onderstand genieten.

Artikel 12 van het Gouv. Besl. van 26 Juni 1862 No. 18 (Bijbl. No. 1209).

Ten twaalfde. Te bepalen, dat de inlandsche vroedvrouwen, eenen onderstand van het Gouvernement genietende, verplicht zullen zijn gratis verloskundige hulp te verleenen aan behoeftige zwangere vrouwen uit de bevolking, die zich op en in de nabijheid van hare standplaats bevinden.

7. PLAATSING .en overplaatsing.

Staatsblad 1873 No. 104.

Ten vervolge van het besluit van 30 Maart 1856 No. 16 (Staatsblad No. 70) den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid te machtigen om, in overleg met den Chef over den Geneeskundigen Dienst, inlandsche vroedvrouwen, die onderstand van landswege genieten, te plaatsen en over te plaatsen ook buiten de gewesten, vanwaar zij herkomstig zijn, indien zij daartoe genegen zijn, en zulks wordt geacht te zijn in het belang der inlandsche bevolking.

8. VERVOER van Inlandsche vroedvrouwen en van Inlahdsche leerling-vroedvrouwen.

a. Staatsblad 1901 No. 297.

Krachtens Koninklijke machtiging te bepalen, dat lste aan Inlandsche vroedvrouwen, die onderstand van Gouvernementswege genieten, bij eerste aanstelling en bij verplaatsing, van de plaats van verblijf naar die van bestemming, zoomede t'ÊÊpM

Sluiten