Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

395

2de aan Inlandsche leerling-vroedvrouwen, ingeval zij het examen voor Inlandsche vroedvrouw wenschen af te leggen, van sp plaats, waar zij in opleiding zijn, naar die, waar het examen gehouden wordt, en desverlangd terug, mits zij naar het oordeel van haren leermeester de noodige bekwaamheid bezitten tot het afleggen van genoemd examen.

Vervoer op 's Lands kosten zal worden verleend op den voet van het bepaalde onder „Ten tweede" letter B van Staatsblad 1875 No. 1 voor kweekelingen bij het openbaar Inlandsch onderwijs.

Onder voorbehoud dat moet worden gereisd langs den weg, die in den kortsten tijd en met de minste kosten voor het Land kan worden afgelegd, ter beoordeeling van de betrokken Hoofden van gewestelijk of plaatselijk bestuur.

b. Staatsblad 1907 No. 294.

Voor zooveel noodig krachtens Koninklijke machtiging te bepalen, dat aan Inlandsche vrouwen, die voor de opleiding tot vroedvrouw geschikt worden geoordeeld en die eene opleiding moeten volgen buiten de plaats harer inwoning, vervoer op 's Lands kosten zal worden verleend van de plaats van inwoning naar die, waar zij in opleiding zullen worden genomen en desverlangd terug, op den voet van het bepaalde onder „Ten tweede," letter B, van Staatsblad 1875 No. 1 !) voor kweekelingen bij het openbaar Inlandsch onderwijs, echter, ingeval van staking der opleiding, alleen indien de staking niet het gevolg is van eigen wil of van onbehoorlijk gedrag;

l) Het hierbedoeld voorschrift luidt als volgt:

„B. Bepalingen nopens het vervoer van het onderwijzend personeel aan „de openbare inlandsche scholen in Nederlandsch-Indië:

„Inlandsche onderwijzers en kweekelingen, hetzij van gewone openbare „inlandsche scholen, dan wel van kweekscholen voor inlandsche onderwij„zers in Nederlandsch-Indië, genieten bij eene eerste aanstelling en bij „verplaatsing, van de plaats van verblijf naar die van bestemming, voor „het geval de afstand tusschen die plaats meer dan zes palen bedraagt: ,,1°. bij reizen over land:

„eene tegemoetkoming van / 0.20 (twintig cent) per paal, voor een „heeren-rijpaard, zoomede de volgende koeliegelden, als:

Sluiten