Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

402

verleenen van eerste hulp bij ongelukken, en ƒ. vaardigheid om in een kliniek, laboratorium, operatiekamer en apotheek behulpzaam te zijn.

Circulaire Hisp. B.G.D. van 21 Dec. 1915 No. 10499. Duur van de opleiding.

Het is mij gebleken dat onder de verschillende medici, die door mij zijn belast met de opleiding van Inlandsch verplegingspersoneel, de meeningen uiteenloopen over den duur der opleiding.

Zoo zijn de opleiders op Java van oordeel dat eene grondige vorming tot Inlandsch verpleger in niet minder dan 3 jaren bereikt kan worden, terwijl de daarmede belaste geneeskundigen op de Buitenbezittingen als hun advies hebben te kennen gegeven, dat eene opleiding van 2 jaren voldoende is te achten.

Waar nu ook het U bekende Gouvernementsbesluit van 6 Augustus 1911 No. 31, waarbij de Regelen dier opleiding zijn vastgesteld, den opleidingsduur in het midden heeft gelaten, komt het mij om tot goede resultaten te geraken noodig voor, dat in deze materie eene uniforme regeling wordt getroffen. Derhalve heb ik de eer UHEdG mede te deelen, dat in den vervolge als norm voor den duur der opleiding zal worden aangenomen, een tijdvak van minstens drie jaren.

Ik behoud mij de restrictie voor om ten behoeve van leerlingen aan wier opleiders reeds de speciale toezegging is gedaan dat zij het examen binnen den bovenqenoemden termijn mogen afleggen, die belofte gestand te doen.

Beleefd verzoek ik U de(n) opleider(s) in Uw geneeskundig ressort met het bovenstaande in kennis te willen doen stellen.

De Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst,

Bij verhindering De Inspecteur-Souschef, (w.g.) OUWEHAND.

Aan

de Inspecteurs en fd. Inspecteurs van den B.G.D. de laatsten voor zooveel betreft die te Makassar, Palembang en Tandjong- pinang.

Sluiten