Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

409

gipsverband; lijm „ ;

alsmede enkele met name té noemen operaties, waarvan de beteekenis voor de vorming van den candidaat als verpleger door de examencommissies wordt beoordeeld. Ten tweede : dat zij die op grond van het bepaalde sub Eerstelijk van dit besluit tot het examen zijn toegelaten, blijk zullen moeten geven te bezitten :

1*. kennis van de beginselen der anatomie, physiologie, hygiëne en van de bereiding van eenvoudigen ziekenkost; 2e. kennis der algemeene en bijzondere ziekenverpleging3« kennis der ziekten, ook der besmettelijke in zooverre dit

voor de verpleging noodig is, en van ontsmetting ; 4«. kennis van den dienst op de operatiekamer en' van de bij de toepassing der genees- en heelkunde meest gebruikelijke instrumenten; 5«. bedrevenheid in verband leggen en in het verleenen van eerste hulp bij ongelukken. Ten derde: dat aan hen die het in dit besluit bedoeld examen met voldoenden uitslag hebben afgelegd, een diploma zal worden uitgereikt, van het bij dit besluit behoorend model Extract enz.

4. Werkzaamstelling van 20 gediplomeerde Europeesche verplegers bi] den B. G. D.

Gouv. Besl. 16 Januari 1913 No 67 Staatsblad No. 133).

Met buitenwerkingütelling van artikel 1 van het besluit-^ 4 Juli 1912 No. 15 den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundige Dienst te machtigen om bij genoemden dienst werkzaam te stellen twintig gediplomeerde Europeesche verplegers op eene bezoldiging van ƒ 100 (een'honderCrjujrjen) tot ƒ 150 (een honderd vijftig gulden) 'smaands, ieder;

met bepaling dat genoemde verplegers bij werkzaamstelh^ in de Buitenbezittingen in het genot treden van een toelage boven hunne bezoldiging van ƒ 25 (vijf en twintig gulden) tot ƒ 75 (vijf en zeventig gulden) 's maands, naar gelang van plaatselijke omstandigheden, ter beoordeeling door voormelden dienstchef.

Extr. enz.

Sluiten