Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

410

Gouv. Besl. 9 Aug. 1913 No. 22. Den Hoofdinspecteur Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst te machtigen om, bij wijze van proef, binnen het bij het besluit van 16 Januari 1913 No. 67 (Staatsblad No. 133), vastgesteld aantal van twintig en overigens op de in dat besluit vermelde voorwaarden van de werkzaamstelling van gediplomeerde Europeesche verplegers, ook gediplomeerde Europeesche verpleegsters bij voormelden dienst werkzaam te stellen.

5. Aanstelling van tijdelijke Europeesche verpleegsters bij de Centrale burgerlijke ziekeninrichtingen. Gouv. Besl. 12 Oct. 1912 No. 9. Eerstelijk: Bij wijze van tijdelijken maatregel den Hoofdinspecteur Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst te machtigen om bij elk der Stadsverbanden te Batavia, Semarang en Soerabaia en bij het Hulpstadsverband te Semarang, tijdelijk in dienst te stellen een *) gediplomeerde Europeesche verpleegster op een bezoldiging van ƒ 150 (een honderd vijftig gulden) 'smaands benevens vrije woning in de ziekeninrichting of bij gemis daarvan een huishuurindemniteit van ƒ25 (vijf en twintig gulden)'smaands.

Ten tweede)

> enz.

Ten derde) lÊSm Extr. enz.

6. Tijdelijke werkzaamstelling ff Europeesche hoofdverpleegsters Sü •=>. ^7T>. Gouv. Besl. 16 Augustus 1914 No. U-

Eerstelijk: Bij wijze van tijdelijken maatregel, den Hoofdinspecteur, Gbef van den Burgerlijker Geneeskundigen Dienst te machtiger om bij genoemden dienst tijdelijk werkzaam te stellen vijf Eu"JPeescbe hoofdverpleegsters, op eene bezoldiging van ƒ160 ree, honderd zestig gulden) Jot ƒ 260. (twee honderd zestig gulden) •/maands ieder, benevens vrije woning of bij gemis daarvan een huishuurindemniteit van ƒ 40 (veertig gulden) 's maands.

Ter tweede enz. Extract enz.

1) Bij Gouv. Besl. van 21 Augustus 1916 No. 62 is machtiging verleend om bij de Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Batavia nog een dergelijke verpleegster in dienst te stellen.

Sluiten