Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

416

telkens voor den tijd van vier jaren. Tusschentijds aangewezen leden houden vier jaar zitting.

De Secretaris van den Gemeenteraad van Batavia is Secretaris van de Commissie.

ARTIKEL 2.

De taak der Commissie bestaat uit:

le. De stelselmatige bestudeering van den gezondheidstoestand binnen het ressort der Commissie.

2e. Het. voorstellen aan de bevoegde Overheid van maatregelen tot verbetering van den gezondheidstoestand en het uitvoeren of het toezicht op de uitvoering van die maatregelen, voor zoover door die Overheid aan de Commissie opgedragen.

3e. Het dienen van bericht en raad aan de bevoegde Overheid in alle zaken, de volksgezondheid betreffende.

4e. Het overwegen van alle klachten ter zake van benadeeling der volksgezondheid binnen haar ressort, die tot haar zullen .komen.

5e. Het verrichten van alle werkzaamheden, behalve de bovengenoemde, die haar door het Land of de gemeente Batavia zullen worden opgedragen.

6e. De uitvoering van speciale opdrachten, aan de Commissie door anderen dan de bevoegde Overheid gegeven, voor zoover het aanvaarden van zulke opdrachten als een algemeen gezondheidsbelang te beschouwen is en de begrooting der Commissie door de uitvoering daarvan niet wordt bezwaard.

ARTIKEL 3.

De Commissie benoemt uit haar midden een lid, dat samen met den Voorzitter en den Secretaris het Dagelijksch Bestuur der Commissie vormt. 2

De Voorzitter der Commissie is tevens Voorzitter van het Dagelijksch Bestuur.

Het Dagelijksch Bestuur vergadert minstens eens in de 14

dagen.

De Commissie in pleno vergadert minstens eens in de twee maanden.

Alle leden brengen in de vergaderingen een stem uit.

Sluiten