Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

417

Bij staking van stemmen geeft de stem van den Voorzitter den doorslag.

De Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst in de geneeskundige afdeeling West-Java en de te zijner beschikking gestelde Gouvernementsartsen hebben het recht, alle vergaderingen bij te wonen en daarin een raadgevende stem uit te brengen. *)

De Voorzitter is bevoegd, deskundigen, met raadgevende stem, tot het bijwonen van de vergaderingen der Commissie en van het Dagelijksch Bestuur uit te noodigen.

De Commissie en het Dagelijksch Bestuur zijn bevoegd, belangstellende of belanghebbende personen wier meening zij wenschen te vernemen, tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen der vergaderingen uit te noodigen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen aangehouden.

ARTIKEL 4.

De Commissie benoemt op voordracht van het Dagelijksch Bestuur een bezoldigden administrateur, wiens salaris telkens voor den tijd van een jaar door haar wordt vastgesteld.

De administrateur staat, onder leiding van den Secretaris, de Commissie en het Dagelijksch Bestuur in alle administratieve werkzaamheden bij en beheert, onder verantwoordelijkhe.d van het Dagelijksch Bestuur, alle ter beschikking der Commissie gestelde gelden.

Zijn werkzaamheden en verplichtingen worden in een door het Dagelijksch Bestuur vast te stellen schriftelijke instructie geregeld.

ARTIKEL 5.

Aan de Commissie wordt, ter bestrijding harer uitgaven, jaarlijks een som toegekend, aan welker verstrekking door het Land en door de gemeente Batavia wordt bijgedragen.

Jaarlijks in de eerste helft van de maand September dient het Dagelijksch Bestuur bij de Commissie een ontwerp-begrooting der uitgaven voor het volgend jaar in.

0 Bijblad No. 8163.

27

Sluiten