Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

419

^:enst worden in een door de Commissie aan dien Chef te verleenen schriftelijke instructie vastgelegd

De Chef en het personeel van den Gezondheidsdienst kunnen geen hd van de Gezondheidscommissie zijn.

ARTIKEL 7.

De Commissie dient jaarlijks vóór den lsten Maart aan de Regeenng en den Gemeenteraad van Batavia een omstandt verslag van hare verrichtingen en die van den Gezondheid <üenst gedurende het afgeloopen kalenderjaar in eZ°ndhe'dS

Afschriften van dit jaarverslag worden aan den Chef van

tav aBe7d ; In den Resident v Ba-

tav.a en den Adv.seur voor de decentralisatie aangeboden.

^(Behoort bij artikel' 1 van het besluit van 10 September 1913

Mij bekend De Algemeene Secretaris, DE GRAEFF.

II. Gezondheidscommissie voor de hoofdplaats soerabaja.

. Instelling.

(Gouvernements Besluit van 24 November 1916 No. 4). Gelezen enz.

Is goedgevonden en verstaan •

J7ude h°0fdplaatS S°eraba* ^r gelijknamige es.dent.e « te stellen een gezondheidsdienst, waarvan de taak >s omschreven in het bij dit besluit behoorende Reglement

Ten tweede: Machtiging te verleenen om ten behoeve van den b,j artikel 1 ingestelden gezondheidsdienst te beschLken over de a njks daarvoor op de begrooting „«„JEf^

^r^,Mi917rïwd?voor het n°9 niet verstrek-

geaeeite van 1916 beschikt kan worden over een büHr«« ten hoogste f 5000 (vijf duizend gulden) 9 VM

Afschrift enz.

Sluiten