Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

421

(2) Hij dient voorts in alle zaken de volksgezondheid betreffende van bericht en raad aan dien Inspecteur en aan den Gemeenteraad van Soerabaja.

ARTIKEL 3.

(1) Als Hoofd van den gezondheidsdienst treedt op een der als zoodanig door den Hoofdinspecteur, Hoofd van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, aan te wijzen gouvernements artsen,

(2) Het overige Europeesch en Inlandsch geneeskundig personeel wordt mede door den Hoofdinspecteur aangewezen uit het korps gouvernements artsen en Inlandsche geneeskundigen.

(3) De Hoofdinspecteur neemt bij die aanwijzing, alsmede bij de verdere inrichting van den gezondheidsdienst, welke aan hem wordt overgelaten, in acht de voor de gezondheidsdiensten ieder jaar bij de begrooting uitgetrokken fondsen.

(4) Bij gebleken noodzakelijkheid kan tijdelijk extra-personeel van den algemeenen dienst bij den gezondheidsdienst worden werkzaamgesteld, terwijl de Hoofdinspecteur met gebruikmaking van de bevoegdheid hem verleend bij artikel 5, alinea 4. zijner Instructie, in tijden van epidemie├źn onder nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal tijdelijk ander extrapersoneel bij den gezondheidsdienst kan aanstellen.

Behoort bij artikel 1 van het Besluit van 24 November 1916 No. 4.

Vrijstelling van persoonlijken schutterlijken dienst van het personeel van de desinfectie-brigades, zoomede van de ambtenaren en beambten bij de plaatselijke gezondheidsdiensten., met uitzondering van hen, die uitsluitend werkzaam zijn bij de administratie of bij de uitvoering van technisch-hygienische (zg. assaineerings-J werken.

Ordonnantie in Staatsblad 1916 No. 8.

Heeft goedgevonden en verstaan:

Met nadere uitbreiding van artikel 4 van het Reglement voor de schutterijen op Java (Staatsblad 1838 No. 22) te bepalen,

Sluiten