Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

428

(2) Zij kunnen door den Hoofdinspecteur ook worden belast met speciale opdrachten dan wel worden werkzaamgesteld bij het Hoofdbureau van den Dienst, in welke gevallen zij rechtstreeks onder den dienstchef staan.

(3) Voorts kunnen de Gouvernementsartsen worden belast met geneeskundige werkzaamheden ten behoeve van andere takken van Gouvernements dienst, van locale raden en, indien zulks met het algemeen belang is overeen te brengen, ook met geneeskundige werkzaamheden ten behoeve van particuliere vereenigingen of ondernemingen.

ARTIKEL 2. = v\'^

Voor zoover den Gouvernementsartsen een ressort is toebedeeld zijn zij bevoegd tot het doen van dienstreizen binnen dat ressort zoo dikwijls en zoo lang zulks naar het oordeel van hun onmiddellijken chef in het belang van den dienst noodig is.

• ARTIKEL 3.

(1) Onderhandsche vrijstellingen van dienst kunnen den Gouvernementsartsen door hun onmiddellijken Chef mondeling worden verleend, mits voor niet langer dan veertien dagen achtereen, terwijl de gezamenlijke tijdsduur dier vrijstellingen van dienst in den loop van een jaar drie weken niet mag overschrijden.

(2) Ter erlanging van een verlof wegens gewichtige redenen dan wel wegens ziekte hebben de Gouvernementsartsen zich langs den hierarchieken weg per gezegeld rekest te wenden tot den Hoofdinspecteur met inachtneming van het bepaalde bij artikel ï, 2de lid, van het verlofreglement (Staatsblad 1912 No 198) dat in de verlofaanvraag nauwkeurig moet worden opgegeven het tijdstip van indiensttreding, zoomede krachtens welke beschikkingen en voor welken duur gedurende de laatste vijf jaren reeds binnenlandsche verloven zijn genoten. Ook de in het loopende kalenderjaar reeds genoten vrijstellingen van dienst als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zullen in de verlofaanvraag vermeld moeten worden.

ARTIKEL 4.

(1) Behoudens de gevallen bedoeld in het 2de lid van artikel 1, voeren de Gouvernementsartsen geen briefwisseling met

Sluiten