Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

430

besluit van 19 Februari 1912 No. 1200 (Bijblad No. 7595) vastgestelde „Instructie nopens het gezondheidsonderzoek van schepen in quarantaine, bedoeld bij artikel 14 der Quarantaineordonnantie in Staatsblad 1911 No. 277", en de voor hen uit de genoemde ordonnantie verder voortvloeiende verplichtingen, zijn de havenartsen en de als zoodanig fungeerende geneeskundigen gehouden om, voor zoover hun zulks door hun onmiddellijken Chef is opgedragen :

a. hun aandacht te wijden aan de sanitaire toestanden in de haven waarvoor zij zijn aangewezen en voorstellen te doen tot verbetering van de door hen aldaar waargenomen hygiënische misstanden en van den gezondheidstoestand der havenbevolking ;

b. periodiek (en zoo noodig ook tusschentijds) aan hun onmiddellijken Chef een verslag in te dienen van hunne verrichtingen tot tegengang der verspreiding van besmettelijke ziekten over zee en landwaarts van uit de haven waarvoor zij zijn aangewezen, alsmede van hunne werkzaamheden in het belang van- den sanitairen toestand in de haven.

V. Instructie voor het personeel van de krankzinnigengestichten te Buitenzorg en te Lawang.

(Bijbl. No. 3837, 4896, 5478 en 8163).

1. Instructie voor den Geneesheer-Directeur van het Krankzinnigengesticht te Buitenzorg, bij Bijbl. No. 5729 toepasselijk verklaard op den Geneesheer-Directeur van het Krankzinnigengesticht te Lawang.

ARTIKEL 1.

De Geneesheer-Directeur staat aan het hoofd van het gesticht en is belast met de zorg voor en het toezicht op alles wat tot den dienst van het gesticht behoort, en met de handhaving der bestaande of nader vast te stellen reglementen, instructiën en bepalingen.

Hij regelt den geheelen inwendigen dienst van het gesticht en wijst ieder zijne werkzaamheden aan. Bij het vaststellen van algemeene regelingen worden de Europeesche geneesheeren van het gesticht door hem gehoord.

Sluiten