Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

431

ARTIKEL 2.

De ambtenaren, beambten en bedienden van het gesticht zijn aan den Geneesheer-Directeur ondergeschikt en gehouden zijne bevelen stiptelijk op te volgen. J

Indien de huismeester, overeenkomstig artikel 4 zijner instructie schnftehjk gemotiveerde bedenkingen mocht opperen tegen eemgen last van den Geneesheer-Directeur, beslist deze op z'ne «gene verantwoordelijkheid en vraagt, onder overlegging der betrekkelijke stukken, daarop onmiddellijk goedkeuring

ARTIKEL 3.

°ft6ntenis van den Geneesheer-Directeur wordt hij vervangen door den daartoe door den Hoofdinspecteur, Che van den Burgerleken Geneeskundigen Dienst, aangewezen Europee, schen geneesheer van het gesticht

kennislf T' Eur°PeeSChe 9-eesheeren in de gelegenheid kenn.s te nemen van alle regelingen het gesticht betreffende-

ARTIKEL 4.

Ter voorziening in de vacatures van betrekkingen, welker vervulhng niet aan hem is overgelaten, doet hij een voordrlcht

hem onXen " ^ *"* ?M ™* °°k l£ ARTIKEL 5.

van" Bdaetamaand ™ ^ ^ di6nt ™ den

van Batava een conduitestaat in van de ambtenaren en beambten door den Gouverneur-Generaal of door den DirecteUr van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid benoemd

H.j onderricht zijn personeel omtrent alles wat tot hun dienst behoort, zorgt vooral dat de lijders steeds door hen me^de meeste humaniteit en zachtheid behandeld worden en mLk " be9anef°~^rde opvatting hunne^ ARTIKEL 6.

Ingeval van nalatigheid of plichtverzuim kan hij het ondel jksche bezold.gmg tot een bedrag van / 0.50 tot ƒ 2.50 en

Sluiten