Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432

Ook kan hij hen onmiddellijk of met het einde der loopende maand uit hunne betrekking ontslaan.

Lichamelijke mishandeling van eenen lijder wordt altijd met onmiddellijk ontslag gestraft.

ARTIKEL 7.

De Geneesheer-Directeur tracht zooveel mogelijk geregelde bezigheid en werkzaamheid der lijders te bevorderen.

Hij bepaalt in overleg met den behandelenden geneesheer welke lijders aan eenigen arbeid kunnen deelnemen, alsmede den aard der bezigheid voor ieder hunner.

ARTIKEL 8.

Hij beslist of de betrekkingen en vrienden der lijders bij hen mogen toegelaten worden. Geene brieven of andere voorwerpen worden zonder zijne voorkennis aan lijders ter hand gesteld, noch door deze buiten het gesticht verzonden.

ARTIKEL 9.

Hij zorgt dat aan de betrekkingen der lijders, voor zooverre zij dit verlangen, van tijd tot tijd berichten omtrent den toestand dier lijders worden toegezonden.

ARTIKEL 10.

Bij overlijden van den lijder, oppasser of bediende draagt hij zorg voor de aangifte bij den burgerlijken stand of b.j de politie.

ARTIKEL 11.

Hij zorgt dat de geneeskundige verklaringen, bij de bestaande' of later vast te stellen algemeene reglementen voorgeschreven, tijdig worden afgegeven, en aan de betrokken autoriteit worden toegezonden, en tevens dat zij geboekt worden in het daartoe bestemde register, dat door den huismeester wordt aangehouden.

ARTIKEL 12.

Hij zorgt verder dat aanteekeningen van de ziektegeschiedenis van eiken lijder worden gehouden, waarin het voornaamste wordt opgenomen van hetgeen betrekking heeft op de verschnnselen, het beloop en de behandeling der ziekte.

Sluiten