Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

433

ARTIKEL 13.

dan o 1 ^ ViSit6S d°et hij ZiGh -^zellendoor

den opz chter of de opzichteres. Hij geeft aan deze personen de noodige inlichtingen en voorschriften omtrent de behandeling der hjders, alsmede omtrent hun diëet

demk" 'f'* d°et hiJ' °PZichter 0f de achteres da-

isi e In Te ?9 h°Uden' ^ " ^geneeskundige v.site aan den hu.smeester wordt overhandigd.

ARTIKEL 14.

Na de ochtendvisite houdt hij met de daartoe door hem aan e wnzen ambtenaren en beambten eene conferentie (dage.^sch

Sn T' ^ °P di6nSt V°°r «"en*^^ be¬

trekking heeft, wordt besproken en geregeld.

ARTIKEL 15.

Hij is belast met de doorzending der door den huismeester IV -rantwoordingsstukken, die hij, voor zoover noodig, van zijne aanteekeningen voorziet.

ARTIKEL 16.

staat der vr , 9 ^ maand ma^t hij een mutaties aat der verpleegden, over de afgeloopen maand op, waarvan h onverwqld een exemplaar aan het Departement van OnderwT

- een —- - -

ARTIKEL 17.

Omtrent alles wat hij noodig acht in het belang van het gejacht of wat het welzijn der lijders kan bevorderen, doet h tijdig de vereischte voorstellen. J

ARTIKEL 18.

De Geneesheer-Directeur mag buiten het gesticht de gewone

etn^d hè6! "** "* d" verbodTuu

en hef;!,etl9"60 C°nSU'ten met ande- geneesheeren het verleenen van geneeskundigen bijstand in gevallen van

28

Sluiten