Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436

ARTIKEL 9.

Indien er aanleiding is tot bestraffing van het hem ondergeschikt personeel, doet hij daaromtrent een voorstel aan den Geneesheer-Directeur.

ARTIKEL 10.

De tweede geneesheer mag buiten het gesticht de gewone geneeskundige praktijk niet uitoefenen. Van dit verbod is uitgezonderd het geven van consulten met andere geneesheeren en het verleenen van geneeskundigen bijstand in gevallen van krankzinnigheid en daarmede verwante ziekten van het zenuwstelsel mits, wat het laatste betreft, die bijstand wordt ingeroepen door bemiddeling, of onder vertoon eener schriftelijke verklaring van een ander bevoegd geneeskundige.

3, Instructie voor den huismeester van het krankzinnigengesticht te Buitenzorg. l)

ARTIKEL 1.

De huismeester is belast met de leiding der eigenlijke huishouding en met de huishoudelijke administratie en correspondentie van het gesticht. Hij is over zijne administratie comptabel' en stelt daarvoor een borgtocht tot een bedrag van/1000 (één duizend gulden).

ARTIKEL 2.

Ter bestrijding der uitgaven, die hij overeenkomstig deze instructie en overeenkomstig de voorwaarden van opname ten behoeve van het gesticht of de lijders te doen heeft, ontvangt hij uit 's Lands kas te Buitenzorg een doorloopend voorschot van ƒ 2000 (twee duizend gulden).

ARTIKEL 3.

Hij is ondergeschikt aan den Geneesheer-Directeur en gehouden diens bevelen stiptelijk op te volgen.

i) Toepasselijk verklaard op den huismeester van het krankzinnigengesticht te Lawang (Bijblad 5729).

Sluiten