Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

441

ARTIKEL 3.

Hij zal de Gezondheidscommissie geregeld op de hoogte houden omtrent dien gezondheidstoestand, verslag uitbrengen over door hem geconstateerde ongewenschte sanitaire verhou ding, maatregelen, beoogende die onhygiënische toestanden te verbeteren, zoo mogelijk te doen ophouden, beramen, tenslotte de goedgekeurde maatregelen ten uitvoer brengen, voor zoo ver de Commissie de uitvoering hiervan niet aan anderen heeft opgedragen

ARTIKEL 4.

Hn zal gerechtigd zijn om in het belang eener vlugge afwikkelmg van zaken alle dagelijksche werkzaamheden en maatregelen van niet ver strekkenden omvang ter verbetering van den samtairen toestand zelfstandig ten uitvoer te brengen, en brengt daarover verslag uit in zijn weekrapport.

Mededeelingen voor het publiek bestemd of circulaires en dergelijke stukken moeten eerst door den Voorzitter worden goedgekeurd.

ARTIKEL 5.

Hij zal naar vermogen medewerken tot handhaving van de verordeningen en bepalingen, strekkende tot beveiliging van de gezondheid der bewoners in zijn ressort.

ARTIKEL 6.

Hij spoort ziekte-en sterfgevallen, zoo noodig ook verdachten aan besmettelijke ziekten op.

ARTIKEL 7.

Hij houdt toezicht op de vaccinatie, op bijzondere bedrijven bijv. „mon.de-en ijsfabrieken, hotels, pensions, warongs enz'

woT t ! ,Ï9emeene °f l0C3lC V6r0rdeninS is * "ader word, vastgesteld en op sanitaire voorzieningen in lands-en gemeentelijke gebouwen en instellingen voor zoover dit hem is toegestaan.

ARTIKEL 8.

ziinln Ï^T' ^ ^ " ^ het

znnen d.enst, en bepaalt hunne traktementen binnen de grenzen

Sluiten