Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442

door de begrooting vast te stellen,, voor zoover de Gezondheidscommissie en het Dagelijksch Bestuur zich het benoemings-, schorsings-, beboetings- en ontslagrecht niet hebben voorbehouden. Het zelfde recht geldt omtrent het geven van verlof.

ARTIKEL 9.

Hij zal zooveel mogelijk bij de uitbetaling van alle tractementen en loonen tegenwoordig zijn.

ARTIKEL 10.

Hij zal in het begin van de maand aan de Gezondheidscommissie eene geldelijke verantwoording over de afgeloopen maand overleggen en is verder verantwoordelijk dat de hem toegestane gelden op juiste en doeltreffende wijze worden aangewend.

ARTIKEL 11.

Hij zal elke week aan den Voorzitter een korte, volledige opgave en om de drie maanden aan de Gezondheidscommissie een beknopt doch volledig verslag uitbrengen over de werkzaamheden van zijnen dienst en in de maand Maart een jaarverslag over het afgeloopen jaar indienen met daaraan verbonden wetenschappelijke beschouwingen.

ARTIKEL 12.

Hij zal jaarlijks in Maart een inventaris van de goederen van den Gezondheidsdienst aan de Commissie indienen, waaruit tevens zal kunnen blijken wat er bij kwam en af ging in het afgeloopen jaar.

VII. INSTRUCTIE voor de vroedvrouwen, die aangewezen zijn om ter hoofdplaats Bandoeng en ter afdeelingshoofdplaatsen MeesterCornelis en Buitenzorg kostelooze verloskundige hulp te verschaffen, op den voet van Staatsblad 1913 No. 578 en 664 (Besl. van den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van 22 December 1913 No. 8724 (Bijbl. No. 8016).

ARTIKEL 1.

De vroedvrouwen, die op den voet van Staatsblad 1913 Nos. 578 en 664 ter hoofdplaats Bandoeng en ter afdeelingshoofdplaatsen

Sluiten