Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

VIII. Instructie voor de vroedvrouwen, die aangewezen zijn om ter hoofdplaats Soerabaja kostelooze verloskundige hulp te verschaffen op den voet van artikel 2 van het Gouvernementsbesluit van 20 October 1915 No. 69 (Staatsblad No. 602). (Besl. van den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van 17 December 1915 No. 10382 (Bijbl. No. 8431).

ARTIKEL 1.

De vroedvrouwen, die op den voet van artikel 2 van het Gouvernementsbesluit van 20 October 1915 no. 69 (Staatsblad No. 602) ter hoofdplaats Soerabaja kostelooze verloskundige hulp zullen hebben te verschaffen aan de Europeesche vrouwen, welke ingevolge artikel 2 der Bepalingen, vastgesteld sub B van artikel 2 van het Gouvernementsbesluit van 5 April 1906 No. 65 (Staatsblad No. 213) recht hebben op die hulp, zoomede aan minvermogende en behoeftige Inlandsche en met deze gelijkgestelde vrouwen, worden jaarlijks opnieuw aangewezen door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst;

met dien verstande, dat bij tusschentijdsche vestiging van eene vroedvrouw ter plaatse, bij vertrek of overlijden dan wel intrekking der bevoegdheid, in de desbetreffende lijst wijzigingen kunnen wordan aangebracht.

ARTIKEL 2.

De in artikel 1 genoemde vroedvrouwen zijn verplicht de bij dat artikel bedoelde kostelooze verloskundige hulp persoonlijk te verschaffen.

ARTIKEL 3.

De in artikel 1 genoemde vroedvrouwen zijn niet verplickt de bij haar ingeroepen verloskundige hulp kosteloos te verschaffen, tenzij haar door de belanghebbende wordt vertoond eene door het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur afgegeven verklaring, waaruit blijkt, dat zij rechthebbende is op kostelooze verloskundige Gouvernements hulp.

ARTIKEL 4.

Het is aan de vroedvrouwen, genoemd in artikel 1, verboden zich in eenigerlei vorm door of vanwege de rechthebbenden op kostelooze verloskundige Gouvernementshulp te laten beloonen.

Sluiten