Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

447

(2) De civiele geneesheer te Pamekasan is, eveneens onder genot van de bij de hoogeraangehaalde Gouvernements beschikking voor hem vastgestelde toelage, belast met het toezicht op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde werkzaamheden van den Inlandschen geneeskundige te Sampang.

Laatstgenoemde is bovendien onder genot van de daarvoor bij het Gouvernementsbesluit van 15 juli 1915 No. 19 vastgestelde toelage belast met het verstrekken van kostelooze geneeskundige hulp aan het daarvoor in aanmerking komende personeel van den Zoutaanmaak te Ragoong.

ARTIKEL 2.

(1) De in het eerste lid van artikel 1 genoemde geneeskundigen begeven zich wekelijks twee malen, op in overleg met den Directeur der Zoutverpakking vast te stellen dagen, ieder naar de hem aangewezen fabriek en houden daar op een te voren aan het'personeel bekend gemaakt uur ziekenrapport, gedurende hetwelk zij aan de zieken onder het personeel, die recht hebben op vrije geneeskundige behandeling, alsmede aan de Inlandsche werklieden bij de Zoutverpakking, de noodige geneeskundige hulp kosteloos verstrekken. Op gelijke wijze handelt de Inlandsche geneeskundige te Sampang ten aanzien van het daarvoor in aanmerking komend personeel van den Zoutaanmaak te Ragoong, na overleg met het Hoofd van den Zoutaanmaak.

(2) De in het tweede lid van artikel 1 genoemde geneesheer begeeft zich wekelijks eenmaal op een in overleg met den Directeur der Zoutverpakking vast te stellen dag naar de fabriek te Krampon en houdt daar op een eveneens te voren aan het personeel bekend gemaakt uur ziekenrapport, gedurende hetwelk hij eventueele klachten aanhoort, een onderzoek instelt naar de door den Inlandschen geneeskundige verrichte werkzaamheden, en kostelooze geneeskundige hulp verleent aan de zieken onder het op vrije geneeskundige behandeling rechthebbend personeel alsmede onder de Inlandsche werklieden, voor zoover belanghebbenden den wensch .daartoe te kennen geven.-

(3) Aan de tot bovenbedoelde categorie├źn behoorende zieken, die niet op het ziekenrapport kunnen komen, noch daarheen gebracht kunnen worden, en wier woningen nret verder dan twee paal van de fabriek verwijderd zijn, verleenen de in het eerste en tweede

Sluiten