Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448

lid van dit artikel genoemde geneeskundigen kosteloozen geneeskundigen bijstand in evenbedoelde woningen, indien hun de wensch daartoe kenbaar is gemaakt. Bij die bezoeken worden zij vergezeld voorzoover betreft het personeel der zoutbrikettenfabrieken, door den Fabriekschef of een anderen, door den Directeur der Zoutverpakking aangewezen persoon en voorzoover aangaat het personeel van den Zoutaanmaak door den Beheerder bij dien aanmaak, of een anderen, door het Hoofd van den Zoutaanmaak aangewezen persoon.

(4) Genoemde geneeskundigen houden geregeld toezicht op de hygiƫne van de hun aangewezen fabriek en hare omgeving en zullen "deze fabriek daartoe kunnen bezoeken, zoo vaak dit hun noodig voorkomt. - Vk*

ARTIKEL 3.

Zij zijn bevoegd de in het vorig artikel bedoelde zieken, zoo deze het wenschen, in de onder hun beheer staande ziekenhuizen voor rekening hetzij van den Dienst der Zoutverpakking, hetzij van den Zoutaanmaak ter behandeling te doen opnemen.

ARTIKEL 4.

Zij zijn op een daartoe strekkende uitnoodiging van den betrokken Fabriekschef, verplicht de hun aangewezen fabriek ook tusschentijds te bezoeken ter geneeskundige behandeling van de in artikel 2 bedoelde zieken, die hun verlangen daartoe te kennen hebben gegeven.

ARTIKEL 5.

(1) In het begin van elk kwartaal dient ieder der in deze instructie genoemde geneeskundigen door tusschenkomst hetzij_ van den Directeur der Zoutverpakking, hetzij van het Hoofd van den Zoutaanmaak aan den Gewestelijken Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van Oost-Java een rapport in over zijne bevindingen en verrichtingen met betrekking tot de hem aangewezen fabriek of emplacement en het daarop werkzaam personeel, inclusief de Inlandsche werklieden, gedurende het afgeloopen kwartaal.

(2) Het model voor di rapport wordt door den genoemden Inspecteur vastgesteld.

Sluiten