Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

449

XI. Instructie voor den medischen adviseur, toegevoegd aan de commissie van bijstand in het belang van het beheer van de haven te Tandjoeng-Priok ca.

Besl. van den Wden Hoodinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van 17 September 1915 No 7923 (Bifbl No. 8355.) ' 1 J '

ARTIKEL 1.

De taak van den medischen adviseur bestaat uit: I. de stelselmatige bestudeering van den hygiënischen toestand van de haven te Tandjoeng-Priok ca. (Batavia) en van de middelen, die daarin verbetering kunnen brengen het dienen van bericht en raad aan de Havencommissie en den Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van West-Java in alle aangelegenheden, de hygiënische verzorging van de haven te Tandjoeng-Priok ca. betreffende. ■ HL het houden van geregeld medisch toezicht op de haven en het geven van medische leiding bij de uitvoering van te nemen maatregelen tot verbetering van den hygiënischen toestand aldaar.

ARTIKEL 2.

Hij beschikt voor de uitvoering van zijne taak over alle betrekkelijke bescheiden in de archieven van de Havencomm.ss.e en van den Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van West-Java.

De bij den havendienst en den gezondheidsdienst werkzaam gestelde Gouvernements artsen verleenen hem alle hulp en medewerking, die de belangen van hun eigen werkkring toelaten H.j kan zich rechtstreeks tot het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden wenden voor proefnemingen en adviezen in zake zijn hygiënischen arbeid. -

ARTIKEL 3.

De medische adviseur woont alle vergaderingen der havencomm.ssie bij, waarin onderwerpen den hygiënischen toestand van de haven rakende, worden behandeld.

29

Sluiten