Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

458

- ARTIKEL 2.

De opdracht tot herkeuring gaat uit van den Chef van het Korps gewapende politie.

ARTIKEL 3.

Herkeuringscommissiën als bedoeld in artikel 1 houden ingevolge het desbetreffend besluit van den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, zitting te:

Amboina, Buitenzorg, Djokjakarta, Fort de Koek, Koeta Radja, Magelang, Makasser, Malang, Medan, Padang, Palembang, Soerakarta, Tjimahi en Willem I.

ARTIKEL 4.

Aan herkeuring zullen worden onderworpen diegenen, die binnen den tijd van één jaar na hunne aanwerving worden afgekeurd voor verderen dienst, zoomede zij die bij expiratie van dienst, mits geen aanspraak hebbende op pensioen, ongeschikt worden verklaard tot het aangaan van een reëngagement.

Eerstgenoemden alleen voor het geval zij niet behept zijn met duidelijk waarneembare gebreken en laatstgenoemden, slechts met hunne toestemming, indien zij door den divisiecommandant physiek geschikt geoordeeld worden voor reëngagement.

ARTIKEL 5.

De betrokken divisiecommandant doet aan den voorzitter der herkeuringscommissie namens den Chef van het Korps gewapende politie het verzoek, om den te herkeuren persoon voor bedoelde commissie te willen doen verschijnen en ontvangt van dien voorzitter mededeeling van den datum, waarop de herkeuring zal moeten plaats vinden, waarbij rekening zal worden gehouden met scheepsgelegenheid a.a.

ARTIKEL 6.

De divisiecommandant zal bij het in artikel 5 bedoeld verzoek overleggen:

le. bij eene tusschentijdsche afkeuring:

a. de engagementsacte,

b. het extract-stamboek.

Sluiten