Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

461

Nederlandsch-Indië alleen in aanmerking komen personen, die blijkens een geneeskundig onderzoek vrij zijn van voor den Loodsdienst hinderlijke gebreken, zullende op de keuring van bedoeld Inlandsch personeel van toepassing zijn de bepalingen van het keuringsreglement (Staatsblad 1904 No. 206), zooals dit sedert is of later zal worden gewijzigd.

11. Keuring van bij den dienst van het Boschwezen voor benoeming in aanmerking komende personen niet behoorende tot de Europeesche en daarmede gelijkgestelde bevolking.

Gouv. besl. van 12 Januari 1916 No, 73 (Stbl. No. 26).

Te bepalen, dat personen, niet behoorende tot de Europeesche en daarmede gelijkgestelde bevolking, alleen dan voor benoeming tot bepaalde door den Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel aan te wijzen betrekkingen bij den dienst van het Boschwezen *) in aanmerking kunnen komen, indien uit een geneeskundig onderzoek gebleken is, dat zij lichamelijk geschikt zijn voor den burgerlijken dienst in het algemeen en voor zooveel betreft betrekkingen voor de vervulling waarvan door genoemden Departementschef krachtens artikel 1 alinea 3, van het keuringsreglement in Staatsblad 1904 No 206 bijzondere eischen van lichamelijke geschiktheid zijn aangegeven, dat zij ook aan deze eischen voldoen, zullende op de keuring van bedoelde personen van toepasing zijn de bepalingen van het evengenoemd keuringsreglement.

12. Keuring van leerlingen van de Ambachtsscholen voor Inlanders.

Blijkens artikel 18, alinea 3, sub c van het Reglement voor de Ambachtsscholen voor Inlanders (zie Gouv Besl van 26 Mei 1914 No. 52) worden geen candidaten tot die scholen toegelaten die geen geneeskundige verklaring kunnen overleggen,

JL fij,beS'Uit V8T de" Wd- Directeur van ^ndbouw, Nijverheid en vÏT r V Z° 3 aangewezen de betrekkingen van Adjunct Hout- '

tl 3 AdjUDCt H°UtVeSter' °p2iener' Leeriing-opziener, Opnemer en Onderopnemer en zijn de bijzondere eischen opgenomen in Bijbl No. 6280 van toepassing verklaard op deze functionarissen, met dien verstande dat I A u.ts u.tend geldt voor de Opnemers en Onder-opnemers en II B voor de overigen. i- «•

Sluiten