Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

462

waaruit blijkt, dat zij physiek ten volle geschikt zijn voor het ambacht of de ambachten, waartoe zij wenschen te worden opgeleid. De keuring ter erlanging dier verklaring geschiedt kosteloos door een der stadsgeneesheeren, een civiel geneesheer of door een persoon, belast met de uitoefening van den civiel geneeskundigen dienst.

13. Keuring van Inlanders, die in aanmerking wenschen te komen voor eene plaatsing bij het Binnenlandsch Bestuur.

(Gouv. Besl. van 17 Juli 1914 No. 24).

Te bepalen, dat de Inlanders, die in aanmerking wenschen te komen voor eene plaatsing in de, door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur aan te wijzen, betiekkingen bij den dienst van het Binnenlandsch Bestuur, welker aard medebrengt, dat zij vervuld worden door personen, die lichamelijk aan mede door dien Departementschef aan te geven eischen voldoen, nopens hunne lichamelijke geschiktheid voor die betrekkingen, ambtshalve worden gekeurd door den ter plaatse aanwezigen dan wel naastbijzijnden met den civielen geneeskundigen dienst belasten geneesheer, die voor eiken gekeurden persoon den Lande in rekening kan brengen ƒ 2.50 (twee gulden vijftig cent).

B. Keuring van burgerlijke ambtenaren voor buitenlandsch verlof wegens ziekte. Gouv. Besl. van 13 December 1913 No. 39 (Stbl. No. 695).

Gelezen enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Buiten werking te stellen het besluit van 24 Maart 1885 No. 9 (Staatsblad No. 70), zooals dat sedert is gewijzjgd en aangevuld, laatstelijk bij het besluit van 20 April 1909 No. 1 (Staatsblad No. 243).

Ten tweede: Vast te stellen de volgende: BEPALINGEN regelende het constateeren der ziekte van burgerlijke ambtenaren, die een buitenlandsch „verlof tot herstel van gezondheid verzoeken."

ARTIKEL 1.

(1) Buitenlandsch verlof wegens ziekte wordt door den Gouverneur-Generaal alleen verleend op grond van eene genees-

Sluiten