Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

463

kundige verklaring, waarin wordt geconstateerd, dat een verlof naar Europa of een voortgezet verblijf in Europa noodzakelijk is tot herstel van de gezondheid van den verzoeker.

(2) Indien de belanghebbende de beschikking op zijn verzoek niet kan afwachten zonder ernstig nadeel voor zijne gezondheid wordt dat in het certificaat of in eene nader afgegeven verklaring geconstateerd, en is het betrokken Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur bevoegd, onder nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, vergunning tot dadelijk vertrek uit Nederlandsch-Indië te verleenen.

ARTIKEL 2.

De geneeskundige verklaringen moeten afgegeven zijn op den door de geneesheeren als zoodanig afgelegden eed.

ARTIKEL 3.

(1) Zij worden afgegeven door eene geneeskundige commissie, wanneer de verzoeker geplaatst is of zich bevindt op eene plaats, waar gelegenheid bestaat de ambtenaren door eene zoodanige commissie te doen onderzoeken, of van waar de zetel eener commissie over land in één dag reizens te bereiken is.

Ai a Z6tel Cener commissie wordt gerekend over land in «én dag te bereiken te zijn, wanneer de afstand niet meer bedraagt dan het aantal palen, dat, bij het te goed doen van daggelden aan in dienst reizende ambtenaren, voor de verschillende wyzen van reizen in de betrekkelijke bepalingen als maatstaf is of nader zal worden aangenomen.

(3) Tot het afgeven der geneeskundige verklaring is in den regel alleen bevoegd de commissie van de standplaats van den verzoeker, bij uitzondering die van het werkelijk verblijf

(4) Onder de commissie van de standplaats of het werkelijk verblij wordt verstaan de commissie, die het dichtst bij de standplaats of het werkelijk verblijf zitting houdt

(5) Het werkelijk verblijf komt alleen in aanmerkinga. wanneer de verzoeker geen standplaats heeft;

wanneer de verzoeker zich buiten zijne standplaats bevindt en de commissie van het werkelijk verblijf van oordeel is dat zyn gezondheidstoestand hem verbiedt naar zijne standplaats terug te keeren.

Sluiten