Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

466

ARTIKEL 7.

(1) De Gouverneur-Generaal of de betrokken Departements■chef kunnen naar aanleiding van de beslissing .eener geneeskundige commissie of de verklaring van den geneesheer bedoeld in het zesde lid van artikel 3 en in artikel 6 een nieuw geneeskundig -onderzoek gelasten.

(2) Dit onderzoek wordt opgedragen aan eene Hoofdcommissie te Batavia, bestaande uit drie leden, voor elk geval door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst aan te wijzen, bij voorkeur uit de aldaar gevestigde burgerlijke geneesheeren in 's Lands dienst, voorts met vergunning van den Commandant van het Leger - uit de aldaar geplaatste officieren van gezondheid, ten slotte zoonoodig uit de particuliere geneeskundigen. In deze Hoofdcommissie mogen geen medici zitting nemen, die tevoren reeds op eenigerlei wijze in het betreffende geval betrokken zijn geweest.

(3) De geneeskundige commissie, wier beslissing aan herziening wordt onderworpen, is verplicht aan de Hoofdcommissie op haar verzoek alle inlichtingen te verschaffen.

(4) De door de Hoofdcommissie genomen beslissing, vergezeld van een voor den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst bestemd geheim ziekteverslag, wordt aan dezen Hoofdambtenaar schriftelijk medegedeeld, die de autoriteit, die het onderzoek gelast heeft, met die beslissing in kennis stelt.

ARTIKEL 8.

Ingeval ziekteverlof wordt verleend, wordt het geheim ziekteverslag bedoeld bij alinea 7 van artikel 3 en alinea 4 van artikel 7 aan de Geneeskundige commissie van het Departement van Koloniën opgezonden.

ARTIKEL 9.

De reiskosten naar de plaatsen, waar de commissies, de Hoofdcommissie inbegrepen, vergaderen en c. q. ook terug naar de standplaats of het werkelijk verblijf van den belanghebbende, komen voor rekening van den Lande, op den voet van het reisreglement voor burgerlijke ambtenaren.

Ten derde: De Hoofden van Algemeen en Gewestelijk Bestuur en de overige betrokken autoriteiten en colleges uit

Sluiten