Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

468

van elk verlof, dat wegens ziekte gegeven zou kunnen worden, maar uitsluitend van een verlof, dat strekken moet tot genezing. Zie artikel 2 van Staatsblad 1912 No. 198, betreffende de binnenlandsche verloven, dat uitdrukkelijk spreekt „van den tot genezing noodig gcachten duur" en artikel 1 van Staatsblad 1913 No. 695 ten dezen gelijkluidend aan artikel 1 van Staatsblad 1885 No. 70 betreffende de buitenlandsche verloven; dat eischt noodzakelijkheid van verlof tot herstel van de gezondheid van den verzoeker. Het behoeft derhalve geen betoog, dat eene Commissie, wanneer zij tot een bepaalden duur adviseert, daarmede te kennen geeft, na verstrijking daarvan den verlofganger genezen te verwachten, terwijl, als zij eventueel herstel uitgesloten acht, zij zal moeten adviseeren geen verlof te verleenen, het aan de bevoegde autoriteiten overlatende hoe verder met den ambtenaar, die op dat oogenblik niet in staat wordt geacht zijn dienst te verrichten, te handelen. Hetzelfde geldt uit den aard der zaak ook voor de Hoofdcommissie bedoeld in artikel 7 van Staatsblad 1913 No. 695.

Dat de commissie bij het onderzoek krachtens Bijblad 5737 of 7243 opgedragen, eveneens bevoegd is in haar advies te verklaren, dat de ambtenaar in quaestie niet voor verderen dienst geschikt is, dus af te keuren, behoeft wel geen nader betoog.

De Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, (w.g.) DE VOGEL.

Keuring van Europeesche burgerlijke landsdienaren die. na met verlof wegens ziekte in Europa te hebben vertoefd of wegens ziekte verlenging van hun verlof naar Europa bekomen te hebben, naai Nederlandsch-Indië zijn teruggekeerd zonder vooraf te zijn goedgekeurd door de commissie te 's Gravenhage.

Gouv. Besl. 30 Mei 1916 No. 5 (Stbl. No. 405).

Gelet enz.

Is goedgevonden en verstaan: Eerstelijk: Te bepalen als volgt:

I. Europeesche burgerlijke landsdienaren die, na met verlof wegens ziekte in Europa te hebben vertoefd of wegens ziekte verlenging van hun verlof naar Europa bekomen te hebben,

Sluiten