Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

472

3. Constateering der noodzakelijkheid van het ontslag uit de betrekking voor Europeesche burgerlijke Landsdienaren, die wegens ziekte zoodanig ontslag verzoeken of op grond van een geneeskundig certificaat voor zoodanig ontslag worden in aanmerking gebracht.

Gouv. Besl. 16 Juli 1902 No. 7 (Bijbl. No. 5737). Gelezen enz.

Is goedgevonden en verstaan :

I Aan Europeesche burgerlijke bandsdienaren, die wegens ziekte ontslag uit de betrekking verzoeken of op grond van een geneeskundig certificaat voor zoodanig ontslag worden in aanmerking gebracht, kan worden opgedragen om, tot nadere constateering der noodzakelijkheid van dat ontslag, zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek door een der commissiƫn bedoeld bij de Bepalingen, regelende het constateeren der ziekte van burgerlijke ambtenaren, die een buitenlandsch verlof tot herstel van gezondheid verzoeken (Staatsblad 1885 No. 70) i)

II. De last tot het ondergaan van een geneeskundig onderzoek door eene commissie gaat uit:

a van den Gouverneur-Generaal of van den betrokken Departementschef, voor zooveel betreft Landsdienaren, die door den Gouverneur-Generaal uit de betrekking worden ontslagen;

b voor andere Landsdienaren: van de autoriteit of het college, bevoegd om het ontslag uit de betrekking te verleenen. MI In den regel behoort de lastgeving tot het onderzoek door eene geneeskunJige commissie achterwege te blijven in gevallen waarin de afstand van den Landsdienaar tot de naastbij zijnde ' commissie te groot financieel bezwaar voor 's Lands kas oplevert.

De lastgeving wordt ingetrokken, indien uit eene geneeskundige verklaring mocht blijken, dat de Landsdienaar door den aard zijner ziekte verhinderd wordt om zich naar den zetel eener buiten de plaats van zijn verblijf gevestigde commissie te begeven.

In laatstbedoeld geval en in gevallen, waarin termen bestaan voor een onderzoek door eene commissie, doch dit om de in de

i) Thans Stbl. 1913 No. 695.

Sluiten