Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

477

F. Keuring van contract koelies

I. Extract uit de wervingsordonnantie (Stbl. 1914 No. 613 1915 Nos. 181 en 423).

ARTIKEL 8.

(1) De werfagent is verplicht, op zijne kosten en overeenkomstig de door of namens het Hoofd van plaatselijk bestuur gestelde eischen, zorg te dragen;

a. daf in een jaarlijks te vernieuwen register worden ingeschreven de naam en het geslacht van ieder der in zijne dépots opgenomen personen, met vermelding van den datum van opneming, den naam van den begeleider en den datum, waarop en de plaats, waarheen die personen zijn vertrokken, zoomede - wat de stranddépöts betreftbovendien van den datum, het nummer en de plaats van afg.fte der in artikel 7 bedoelde verklaringen ;

b. dat een extract uit het sub a bedoeld register _ van de b.nnenlandsche dépots wekelijks, van de stranddépöts dagelijks - aan voornoemd Bestuurshoofd wordt toegezonden ■

C dat de >n zijne dépots [opgenomen personen behoorlijk worden behandeld, gevoed en gekleed en dat voor hen goed en voldoend drink- en badwater beschikbaar is-

d. dat z.eken ten spoedigste naar een daarvoor af te zonderen locaal of ziekeninrichting worden overgebracht-

e. dat een passende overtocht naar zijn naastbij gelegen stranddepöt wordt verleend aan de daarheen uit zijne b.nnenlandsche dépots over te voeren personen en aan de hen vergezellende echtgenooten en onvolwassen kinderenzullende op Java die overtocht over land of over de binnenwateren behooren te geschieden;

/. dat het noodige wordt verricht voor' de vaccinatie of revaccinatie van die personen. (2) De krachtens het vorig lid door of namens het Hoofd van plaatselijk bestuur gestelde eischen kunnen door den werfagent worden onderworpen aan het oordeel van het Hoofd van gewestelijk bestuur, dat ter zake in hoogste instantie beslist. ARTIKEL 9. (1) De werfagent is verplicht, op zijne kostena. de in zijne stranddépöts opgenomen personen te wier aanz.en eene verklaring is afgegeven als bedoeld in artikel

Sluiten