Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

478

7, voorzoover niet reeds elders geneeskundig onderzocht door een door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen D.ienst, aan te wijzen geneesheer, door zoodanigen geneesheer te doen onderzoeken ter beoordeeling of zij lichamelijk geschikt zijn voor den arbeid, dien zij zullen hebben te verrichten; b. van die personen een deugdelijk photografisch portret in drievoud te doen vervaardigen en de portretten voor den aanvang van het onderzoek der betrokken personen aan den met het onderzoek belasten geneesheer te doen toekomen.

Van de verplichtingen a en * kan de Directeur van Justitie in bijzondere gevallen ontheffing verleenen onder de door hem noodig geoordeelde voorwaarden.

(2) De in het eerste lid bedoelde geneesheer overtuigt zich, dat de ingevolge het eerste lid van artikel 8 sub / vereischte vaccinatie of revaccinatie heeft plaats gehad, en maakt van de uitkomsten van zijn geneeskundig onderzoek een eigenhandig te onderteekenen certificaat in drievoud op.

(3) Hij voorziet elk der exemplaren van dat certificaat van een vingerafdruk van den onderzochten persoon en zorgt dat op die geschriften de van dien persoon vervaardigde photografische portretten gehecht worden.

(4) De Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, stelt de door den geneesheer bij zijn geneeskundig onderzoek op te volgen regelen vast en bepaalt hoeveel voor dat onderzoek den werfagent in rekening mag worden gebracht. lü-v:**

ARTIKEL 10.

(1) De werfagent is verplicht, op zijne kosten, de bij het geneeskundig onderzoek, voorzoover dit geschiedde op een der in het eerste lid sub b van artikel 4 bedoelde plaatsen, ongeschikt bevonden personen met hunne echtgenooten en onvolwassen kinderen-de echtgenooten, zoo zij niet zelf een werkovereenkomst wenschen aan te gaan of geneeskundig ongeschikt zijn bevonden-ten spoedigste terug te zenden naar de plaats, waar de in artikel 7 bedoelde verklaring werd opgemaakt.

(2) Een gelijke verplichting heeft de werfagent ten aanzien van personen:

Sluiten