Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

482

op de keuringen zelf en op de lichamelijke geschiktheid voor den arbeid welke van de reeds gekeurde koelies volgens het af te sluiten of afgesloten contract zal worden geëischt, • kunnende de keuringsarts binnen 24 uur nadat hem van de uitspraak van den contröleerenden geneesheer door dezen ten spoedigste is kennis gegeven, hiervan in beroep komen bij den voormelden Inspecteur of bij diens verhindering bij den directeur van de centrale burgerlijke ziekeninrichting ter plaatse, die.omtrent de geschiktheid van den candidaat, aan de hand van de in artikel 1 van dit besluit vastgestelde minimum eischen, in laatste instantie beslist; 5e. dat de in het eerste lid van dit artikel bedoelde keuringsartsen verplicht zijn de in dit artikel sub 4e gemelde gouvernements artsen zooveel mogelijk in de gelegenheid te stellen de daarbij voorgeschreven controle uit te oefenen; 6e. dat op verzoek van den werkgever *) herkeuring van door hem teruggezonden koelies, die op den voet der Wervingsordonnantie (Staatsblad 1914 No. 613) of op den voet van Staatsblad 1915 No. 693 waren verscheept, zal geschieden in de havenplaats, waar de akte der overeenkomst van den koelie was verleden, mits het verzoek aan den betrokken Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst wordt ingediend binnen een week na de aankomst van den koelie op de onderneming; 7e.dat voor de in het . vorig lid bedoelde herkeuring door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst zal worden benoemd een geneeskundige commissie ter plaatse, bestaande uit drie leden, waarin noch de rapporteurs noch de geneesheeren over wie de klacht gaat, mogen zitting nemen; 8e dat de in het voorgaande lid bedoelde herkeuringscommissie, ' aan de hand van de in artikel 1 van dit besluit vastgestelde minimumeischen, zal beslissen in laatste instantie; 9e. dat door den werkgever op wiens verzoek de sub 6e van dit artikel bedoelde herkeuring plaats heeft, ongeacht den uitslag daarvan, een bedrag verschuldigd is van ƒ 22.50 (twee en twintig gulden vijftig cent) per herkeurden contractant, welk bedrag aan de in alinea 7 bedoelde herkeu" •) Dit verzoek kan ook uitgaan van een der Plantersvereenigingen waarvan de werkgever lid is (missive van den Hisp., Chef B.G.D. 11 September 1916 No. 7577).

Sluiten