Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

484

3 Extract uit de ordonnantie in Stbl. 1915 No. 693, houdende regeling krachtens welke aan werkgevers onder bijzondere voorwaarden vergunning kan worden verleend om uitsluitend ten eigen behoeve Inlanders op Java en . Madoera te werven tot het verrichten van arbeid op hunne in de Buitenbezittingen gelegen ondernemingen.

ARTIKEL 4.

De bepalingen der Wervingsordonnantie (Staatsblad 1914 No. 613 juncto Staatsblad 1915 N°* 181 en 423) zijn van kracht voor de werving ten eigen behoeve op den voet dezer ordonnantie en voor den beheerder eener zoodanige werving (Administrateur), op wien de daarbij gegeven voorschriften met betrekking tot den werfagent mede van toepassing zijn. een en ander behoudens dat voor die werving:

A de artikelen 1, 2, 5, en 19 buiten toepassing blijven ; B het eerste lid sub a en sub b van artikel 4 wordt gelezen: „a. op de door den Directeur van Justitie aangewezen plaatsen „(binnenlandsche dépots)"; b ter plaatse, waar de werkovereenkomsten worden gesloten „(stranddépöts), voorzoover zulks door den Directeur van Justitie wordt voorgeschreven"; C in het eerste lid van artikel 7 tusschen de woorden wordt" en „blijk" ingelascht worden de woorden: „in de afdeeling. waar het .binnenlandsch dépöt zich bevindt".

D de in het eerste lid van artikel 9 voorkomende woorden r in zijne stranddépöts opgenomen", „voorzoover niet reeds êlders geneeskundig onderzocht» en „door zoodanigen geneesheer" vervallen.

E. artikel 10 wordt gelezen:

„ARTIKEL 10".

(1) De werfagent is verplicht, op zijne kosten, de bij het geneeskundig onderzoek, ongeschikt bevonden personen, met

"hunne echtgeno^teTe^Tonvolwassen kinderen _ de echtge"nooten, zoo zij niet zelf een werkovereenkomst wenschen aan "te gaan of geneeskundig ongeschikt zijn bevonden - ten spoe"digste terug te zenden naar de plaats van herkomst.

(2) Een gelijke verplichting heeft de werfagent ten aan-

Sluiten