Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

501

II. INVENTARISARTIKELEN ten behoeve van de ziekeninrichtingen.

A. AANVRAGEN.

Deze aanvragen worden naargelang van de behoefte ingediend door den geneesheer, met het toezicht over de ziekeninrichting belast door tusschenkomst van het Hoofd van plaatselijk en gewestelijk bestuur, den be. trokken Inspecteur of fd. Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen D,enst aan den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst.

Bij een tot dusver jaarlijks door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst te verleenen machtiging zijn de Hoofden van Gewestelijk Bestuur gemachtigd, om ten behoeve van de In landsche hospitalen (hospitalen voor besmettelijke ziekten hieronder begrepen) en het krankzinnigengesticht te Lawang bepaalde voor die inrichtingen benoodigde artikelen ondershands te doen aanschaffen.

Voor het jaar 1917 luidt het desbetreffend besluit met bij behoorende ciculaire als volgt:

Besluit van den wd. Directeur van Onderwijs en Eeredienst van 9 December 1916 No. 33443.

Gelét op art. 1. § c lste van Staatsblad 1873 No 73 en op Staatsblad 1902 No. 283;

Heeft besloten:

a. den Gouverneur der Oostkust van Sumatra,

b. den Civielen en Militairen Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden.

c den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden. d den Resident van Bantam. e- » » - Batavia.

•' ■ der Pranger-Regentschappen.

•• » van Cheribon.

" » » Pekalongan.

'■ » » » Banjoemas.

*' •• .. . Kedoe.

" m „ Semarang.

., Soerakarta.

m' " <• „ Rembang.

» .. » Madioen.

Sluiten