Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518

SCHEMA van de soort en hoeveelheid der verbandkisten (trommel) welke in fabrieken en werkplaatsen aanwezig moeten zijn.

Waar brandwonden te verwach-

Aantal Weinig kanS KanS Vee' kanS ten zijn of waar

op op op met sterke zu-,

arbeiders .. ï .< ren, loogen of

arDe' 0 ongevallen ongevallen ongevallen , „

met kalk gewerkt

wordt

1— 25 1 verbandkist 1 verbandkist model III model III .

26— 50 als boven 1 verbandkist Als in 'de vo- Als in een der model II rige kolom, vorige twee

1 verbandkist als boven doch boven- kolommen model II dien een instru- (naar gelang

51— 100 als boven 1 verbandkist mentenkistje van omstandigmodel III heden) doch

1 verbandkist daarenboven model Ia de bijzondere

101— 500 als boven 1 verbandkist hulpmiddelen model III vermeld sub Ar

1 verbandkist B, C en of D.

model Ia 1 verbandkist model I

Boven 500 als boven 1 verbandkist model III

1 verbandkist model la

2 verbandkisten

model 1

CIRCULAIRE Hisp. B. G. D. d.d. 9 October 1913 No. 6842.

Een met den Hoofdingenieur, Chef van den Dienst van het Stoomwezen gepleegd overleg nopens de wijze van uitoefening van het, bij artikel 3, alinea 4 van het „Reglement, houdende bepalingen tot beveiliging bij het verblijven in fabrieken en werkplaatsen", vastgesteld bij artikel 1 der ordonnantie van 12 Juli 1910 (Staatsblad No. 436), bedoeld toezicht op de naleving der gegeven voorschriften betreffende de middelen voor eerste hulp bij ongevallen, welke in de fabrieken en werkplaatsen

Sluiten