Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520

7e. Wordt door den Inspecteur van der Burgerlijken Geneeskundigen Dienst eene kennisgeving als bedoeld sub ten 4e ontvangen, dan stelt hij, zoo noodig, een onderzoek in en maakt casu quo een proces-verbaal op van zijne bevinding, voor zoover het geconstateerde is te beschouwen als overtreding van artikel 2, punt 18 van het veiligheidsreglement.

8e. Is de betrokken Inspecteur verhinderd, het vorenbedoeld onderzoek persoonlijk in te stellen, dan kan hij dit onderzoek opdragen aan een der hem toegevoegde medische ambtenaren, die alsdan zal hebben te handelen als sub ten 7e bedoeld.

9e. Mede wordt door den Inspecteur eventueel proces-verbaal opgemaakt, wanneer na verstrijking van den bij eene vorige inspectie gestelden termijn de door hem voorgeschreven voorzieningen betreffende middelen voor eerste hulp bij ongevallen niet zijn getroffen.

10e. De rapporten, bedoeld sub 4, c.q. voorzien van hunne opmerkingen, zoomede de processen-verbaal, bedoeld sub ten 7e en 9e, worden door de Inspecteurs ingediend aan den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst.

11e. Aan den Dienst van het Stoomwezen is verzocht om, indien hem gebleken is, dat eene geneeskundige inspectie naar den staat der middelen voor eerste hulp bij ongevallen, welke in de fabrieken en werkplaatsen aanwezig moeten zijn, sedert geruimen tijd niet heeft plaats gehad, den betrokken Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst te waarschuwen, welke autoriteit dan het noodige zal hebben te verrichten.

12e. Onder inspecteerende ambtenaren worden in dit rondschrijven verstaan de ambtenaren vermeld in artikel 3, sub 2 A, van het Reglement op den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst in Nederlandsch-Indic.

De Hoofdinspecteur, Chef ,van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst. Bij verhindering, De Inspecteur-Souschef: (w.g.) W. J. VAN GORKOM'

Sluiten