Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522

den civielen geneeskundigen dienst belaste ambtenaren en daarvoor in overleg met den Commandant van het Leger en Chef van hei Departement van Oorlog in Nederlandsch-Indië te bestemmen officieren van gezondheid, tegen betaling door de betrokken spoor- en tramwegondernemingen van de aan die samenstelling en controle verbonden kosten.

Ten derde: Den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst te machtigen, om, zoo hem dat wenschelijk voorkomt, in overleg met de betrokken spoor- en tramwegbesturen, eene maandelijksche vergoeding vast te stellen als belooning van het bij de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden betrokken personeel.

Extract enz.

III. Cursussen in verbandleer enz.

A. aan personeel in dienst bij de Staatsspoor-. en tramwegen in Nederlandsch-Indië. (Gouv. Besl. van 19 Januari 1914 No. 30 J

Gelezen enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Machtiging te verleenen om voor het geven van onderricht in de verbandleer c. q. in eerste hulp bij ongelukken en ontsmettingsleer, aan personeel in dienst bjj de Staatsspoor- en tramwegen in Nederlandsch-Indië en voor het samenstellen en geregeld controleeren en in orde brengen van bij die spooren tramwegen in gebruik zijnde verbandmiddelen en instrumenten, aan de daarmede belaste geneeskundigen met hulppersoneel, vergoedingen toe te kennen naar den ondervolgenden maatstaf:

a. ƒ 20 (twintig gulden) 's maands aan eiken officier van gezondheid belast met het periodiek nazien der verbandmiddelen en instrumenten;

b. voor elk uur les in de verbandleer c. q. in eerste hulp bij ongelukken en ontsmettingsleer ƒ 7.50 (zeven gulden, vijftig cent) .voor een Europeesch geneesheer en ƒ 5 (vijf gulden) voor een Inlandsch geneeskundige en

Sluiten