Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

523

c. eene belooning, ter beoordeeling staande van den sub a bedoelden officier van gezondheid, doch ten hoogsfe ƒ 10 (tien gulden) 's maands bedragende, aan het personeel, dat dien officier bij zijnen arbeid behulpzaam is ; met bepaling dat dit besluit geacht wordt in werking te zijn getreden op 1 Juli 1913. Extract enz.

Plaatsen waar cursussen als bovenbedoeld worden gehouden.

Weltevreden Padang Pandjang

Soerakarta Padang

Djokjakarta Soerabaja

Madioen , Tjimahi

Malang Gombong Sawah- Loento

B. bij verschillende onderwijsinrichtingen.

1 e. Koningin Wilhelmina School te Batavia (Gouv. Besl. van 22 Januari 1916 No. 11 (Staatsblad No. 67). Gelet enz.

Is goedgevonden en verstaan: Eerstelijk: enz.

Ten tweede: Met aanvulling van het besluit van 18 Januari 1915 No. 35 (Staatsblad No. 107) voor onderwijs in verbandleer en eerste hulp bij ongelukken aan de Koningin Wilhelminaschool te Batavia beschikbaar tè stellen een bedrag van ƒ 150.— (een honderd vijftig gulden) 'smaands, wordende dat besluit voor zoover daarbij sub f voor het onderwijs in het teekenen bij die school een bedrag van / 6900 's jaars tijdelijk is beschikbaar gesteld, ingetrokken.

2e. Opleidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren, de kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers en de opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren, tevens kweekschool voor Inlandsche onderwijzers te Makasser, zoomede de Tondanosche School voor voortgezet en uitgebreid lager onderwijs.

Gouv. Besl. van 25 Februari 1916 No. 42 (Staatsblad No. 216). Gelet enz;

Is goedgevonden en verstaan:

Sluiten