Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524

Te bepalen, dat te beginnen met het schooljaar 1916—1917 •gedurende één uur 's weeks onderwijs in verbandleer zal worden gegeven in de derde klasse van de eerste afdeeling der opleidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren, in de hoogste klasse der kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers, — behoudens, dat aan die te Ambonia bedoeld onderwijs eerste te beginnen met het schooljaar 1917—1918 zal gegeven worden — , in de hoogste klasse van de opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren tevens kweekschool voor Inlandsche onderwijzers te Makasser en van de school voor zonen van Inlandsche hoofden en van andere aanzienlijke Inlanders te Tondano (Menado) (Tondanosche school voor voortgezet en uitgebreid lager onderwijs), zoomede, voor zoover voormelde opleidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren betreft, te beginnen met het schooljaar 1918-1919, bovendien gedurende één uur 's weeks tijdens het laatste kwartaal in de tweede klasse der tweede afdeeling dier scholen; zullende:

a. gemeld onderwijs worden gegeven buiten de gewone schooluren door daartoe door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst in overleg met den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, aan te wijzen personen, onder genot van een belooning, berekend naar den maatstaf van ƒ 25.— (vijf en twintig gulden) per maand voor elk lesuur per week ;

b. het voor dat onderwijs benoodigd materiaal worden betrokken uit de ter beschikking van de civiele geneesheeren staande voorraden.

Extract enz.

IV. Reglement, houdende bepalingen op het maken van ijs en koolzuurhoudende wateren en het daarop uit te oefenen toezicht, (Ord. in Stbl. 1908 No. 318).

ARTIKEL 1.

(1) Behoudens het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, moet het voor de bereiding van ijs en koolzuurhoudende wateren te gebruiken water vooraf kiemvrij zijn gemaakt door distillatie of door steriliseering.

Sluiten